ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே! என் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே! – மத்: 8: 8

ஒரு சிறு ஜெபத்தோடு, கீழ்காணும் எண்களில் ஒன்றை அழுத்தவும்

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 மீட்பு

ஆண்டவர் உமக்கு சொன்னவை, நிறைவேறும் என்று நம்பிய நீர் பேறுபெற்றவர் – லூக்: 1:45