மன்றாடும் மன்றம்


1. M. வியானம்மாள் - பொழியூர் 1

2. K. இந்திரா - முக்கூட்டுக்கல் 2

3. A. றோசம்மாள் - மங்காடு 3

4. S. ராபின்சன் - முட்டைக்காடு 4

5. S. லில்லி - களியக்காவிளை 5

6. P. உஷா - கஞ்சிக்குழி 6

7. R. மேழ்சி - காஞ்சிரகுளம் 7

8. A. எஸ்தர் மேரி - மரியகிரி 8

9. R. கேர்ளி - தூத்தூர் 9

10. M. சூசம்மாள் - ஆலஞ்சி 10

11. A. கனிஷ்டா - மிடாலம் 11

12. P. செலின் தங்கம் - பம்மம் 12

Deepa - Marthandam

Jinisha R L - karungal

Jinisha R L - karungal

Jinisha R L - karungal

John - Marthandam

S. ஷீபா - கொல்லஞ்சி

F. மேரிசுபி - பாகோடு

E. அகதா - பனவிளை

R. மேரிதங்கம் - கழுவந்திட்டை

R. நட்சத்திரம் - படுவூர்

M. மரிய ஸ்டெல்லா - தையாலுமூடு

M. தங்கபாய் - கோழிவிளை

S. ரெத்தினம் - nil

ஐனேசி - கட்டச்சிவிளை

குறிப்பு
மன்றாடும் மன்றத்தில் இணைய, தங்கள் பெயர், மின்னஞ்சல், தொலைபேசி எண், இடம், நேரம், வேளை, இவைகளை பூர்த்தி செய்து அந்நேரங்களில் ஜெபிக்கவும். ஒரே நபர் வேறு வேறு நேரங்களிலும் ஜெபிப்பதாக பதிவுசெய்யலாம், அவ்வாறு பதிவு செய்ய, Add Entry பொத்தானை அழுத்தி திரும்பவும் தாங்கள் பதிவு செய்யவும். இவ்வாறு நாள் முழுவதும் நாம் ஜெபிக்கிறோம்.