அருள் செய்தி

GRACEFUL MESSAGE

Rev.Fr.R.John Joseph

விடுதலையளிக்கும் பலி காணிக்கை

தொ.நூ 22:1-18

2கொரி 9:1-15

லூக் 21:1-4

 • காணிக்கையின் முன்னுரை

  பலியும் காணிக்கையும் ஒன்றே

  காணிக்கை செலுத்தி, கடவுளை ஆராதிக்கும் போது, காணிக்கை பலியாகிறது

  காணிக்கையில், தனிமனித, சமதாய, அர்ப்பணம் அடங்கியுள்ளது

  காணிக்கை வழியாக, ஒருவர் தன்னையே கடவுளுக்குத் தருகிறார்

  அன்பளிப்பில் ஒருவருடைய “அன்பு இதயம்” இருக்கிறது.

  ஒருவர் தான் பற்று வைத்திருக்கும் ஒரு பொருளை, பணத்தை, அல்லது ஆளை, இன்னொருவருக்குக் கொடுக்கும் போது, அந்த பொருளை விட, அந்த ஆளை தனக்கு உயர்ந்தவர் என்று, வெளிப்படையாக அங்கீகரிக்கிறார். (உ.ம்) ஆபிரகாமிடம் மகனை பலி கேட்டல்.

  நம்மை கடவுளிடம் நெருங்கிய அன்புறவு வைக்க உதவுவது காணிக்கை. பற்றறுத்து, பற்றிக்கொள்ளவும், கவலை கலக்கம் நீங்கி வாழவும், ஆத்மீகப் பயிற்சியளிப்பது – காணிக்கை.

 • மூல வசனங்கள் மூன்று

  வி.ப 23:15 – “எவரும் வெறுங்கையராக என் திருமுன் வர வேண்டாம்”

  நீ.மொ 3:9,10 – “உன் செல்வத்தைக் கொண்டு, ஆண்டவரைப் போற்று, உன் விளைச்சல்கள் எல்லாவற்றின் முதற்பலனையும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கையாக்கு. அப்போது, உன் களஞ்சியங்கள் நிறைந்திருக்கும்”.

  மத் 6:21 – “உங்கள் செல்வம் எங்குள்ளதோ, அங்கே உங்கள் உள்ளமும் இருக்கும்”.

 • காணிக்கை அளிக்க கட்டளை

  காணிக்கை செலுத்த, காலம் தாழ்த்தாதே – வி.ப 22:29,30

  தாராளமாக காணிக்கை கொடுக்க, மக்களிடம் கூறு – வி.ப 25:2, 35:5

  உன் செல்வத்தைக் கொண்டு ஆண்டவரை ஆராதி – நீ.மொ 3:9, மீக் 4:13.

  இலவசமாகப் பெற்றீர்கள் - இலவசமாகக் கொடுங்கள் - மத் 10:8, லூக் 6:38, 12:33.

  வெறுங்கையோடு என் திருமுன் வராத படி, பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் - வி.ப 23:15, இ.ச 16:16, சீரா 35:4.

 • பலவகை காணிக்கைகள் (பலிகள்)

  தனிக் காணிக்கை – பொது காணிக்கை – லேவி 4:1-3, 13.

  வெளிக் காணிக்கை – ஆத்மீக (அக) காணிக்கை – லேவி 5:1-13.

  தான்னார்வக் காணிக்கை – கட்டளையிட்ட காணிக்கை – லேவி 22:21; இ.ச 12:6.

  ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட - புறக்கணிக்கப்பட்ட காணிக்கை – தொ.நூ 4:4,5.

  சுத்தமான காணிக்கை – அசுத்தமான காணிக்கை – மலா 1:13,14; லேவி 27:10

  உண்மை காணிக்கை – அடையாளக் காணிக்கை – தொ.நூ 22:2,3.


 • பத்திலொரு பாகமும் காணிக்கையும்

  பத்திலொரு பாகம் கொடுக்க கட்டளை – லேவி 27:30; எண் 18:21,26; இ.ச 12:6; 14:28; 26:12.

  பத்திலொன்று கொடுத்துப் பாருங்கள் - மலா 3:10.

  ஆபிரகாமும், யாக்கோபும், பத்திலொரு பாகம் கொடுத்தனர் - தொ.நூ 14:20, 28:22.

  எசேக்கியாவின் கட்டளைப்படி, மக்கள் பத்திலொரு பாகம் மகிழ்ச்சியாகக் கொடுத்தனர் - 2குறி 31:5, நெகே 10:38, 12:44,13:12

 • காணிக்கையின் பயன் அல்லது நோக்கம்

  பாவம் போக்கப்படும் - வி.ப 29:36,37, லேவி 5:10, எண் 15:25, கலா3 :13.

  அனைத்து செயல்களிலும் ஆசீர் கிடைக்கும் - இ.ச 14: 28,29.

  காணிக்கை( பலி) நன்றியின் வெளிப்பாடு – தி.பா 27:6.

  கடவுளோடு ஒப்புரவாக்கும் - உரோ 5:10; எபே 2:16;

  கடவுளின் கருணை கிடைக்கும் - தொ.நூ 4:4.

  களஞ்சியங்கள் நிறையும் - நீ.மொ 3:9,10.

  வானத்தின் பலகணிகளைத் திறந்து ஆசீர் கிடைக்கும் - மலா 3:10.

 • காணிக்கை எப்படியிருக்க வேண்டும்?

  விடுதலை பெற்றதற்கு வெளி அடையாளமான, நன்றியின் பலியாக, இருக்க வேண்டும் - மாற் 1:44; லூக் 5:14.

  காணிக்கை குறையற்றதாக, இருக்க வேண்டும் - லேவி 22:21.

  காணிக்கை, தூயதாக இருக்க வேண்டும் - லேவி 27:11,27.

  காணிக்கை முதன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் - மலா 1:14.

  கடவுளுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்க வேண்டும் - மலா 3:4.

  காணிக்கையை நல்ல மனத்தோடு கொடுக்க வேண்டும் - 2குறி 24:5-11.

  மகிழ்ச்சியோடும், நிறைவோடும் கொடுக்க வேண்டும் - உரோ 12:8, 2கொரி 9:7.

  தகுதிக்கு ஏற்ப கொடுக்க வேண்டும் - லேவி 14:30, தி,தூ 11:29, 2கொரி 8:12, எஸ் 2:69.

  நேரிய உள்ளத்தோடும், விசுவாசத்தோடும், பலி செலுத்த வேண்டும் - தொ.நூ 4:4; தி.பா 27:6; 107:22; 116:17; எபி 13:15; உரோ 12:1; பிலி 2:17; 4:18; எபி 13:12; தி.பா 51:17.

 • ஏற்புடைய – ஏற்புடையதல்லாத காணிக்கை:


 • ஏற்புடையவை

  பாவக் கழுவாய் பலி – லேவி 1:4.

  கட்டளையை கடைபிடிக்கும் ஊழியர்கள் செய்யும் பலி – எசா 56:7.

  தாழ்வுற்று நொறுங்கிய உள்ளத்தின் பலி – தி.பா 51:17.

  விசுவாசியின் தூய உயிருள்ள பலி – உரோ 12:1, பிலி 4:18.

  நன்மை செய்து, பகிர்ந்து வாழும் பலி – எபி 13:16, 1பேது 2:5.

  உதடு செலுத்தும் புகழ்ச்சி பலி – எபி 13:15.

 • ஏற்புடையதல்லாத காணிக்கை

  கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாதவரின் பலி வீண் - 1சாமு 15:22, நீ.மொ 21:3, மாற் 12:33.

  பொல்லாரின் பலி – நீ.மொ 15:8,

  தீச்செயல்களின் இரத்தப் பலி – எசா 1:11.

  குருடும், நொண்டியுமானவற்றைப் பலியிடுவது – மலா 1:8, ஓசே 8:13, ஆமோ 5:22, எரே 14:12, எசா 66:3, 1சாமு 13:9, தொ:நூ 4:5

 • பலி கொடுக்க மனமில்லாதவர்

  கஞ்சன் ஏழையாவான் - நீ.மொ 11:24, 21:13.

  சொத்துக்கு உரியவருக்கு அது மறுக்கப்படுகிறது – ச.உ 5:13, எசா 43:23, மலா 3:8.

  செலுத்த வேண்டிய காணிக்கையை மறுக்கிறார்கள் - எண் 13:10.

  லேவியருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை மறுக்கிறார்கள் - நெகே 13:10.

  எனக்கு காணிக்கை தராமல், உங்கள் பாவங்களையே தந்தீர்கள் - எசா 43:24, மலா 3:8, தி,தூ 5:1,2.

 • தாராள குணமடையவர்


 • தாராள குணமடையவர்

  இஸ்ரால் மக்கள் - ஆசாரக் கூடாரம் கட்ட காணிக்கை கொடுத்தனர் - வி.ப 36:5.

  சாரிபாத் விதவை – 1அர 17:13,15.

  பெத்தானியா மரியாள் - மத் 26:7.

  ஏழை விதவை – லூக் 21:4.

  ஆதி சபையினர் - தி.தூ 4:34.

  மாசிதோனிய சபைகள் - 2கொரி 8:3,4.

  தாவீது – தம் செல்வங்களை ஆலயத்துக்கு கொடுத்தார் - 2சாமு 8:11.

  சாலமோன் - ஆயிரம் எரிபலி செலுத்தினார் - 1அர 3:4.