சாபம் தீர்க்கும் சிலுவைப்பாதை


#

இயேசுவுக்கு அநியாய தீர்ப்பிடுகிறார்கள்

#

இயேசுவின் மேல் சிலுவையை சுமத்துகிறார்கள்

#

இயேசு முதன் முறை கீழே விழுகிறார்

#

இயேசு தன் தாயை சந்திக்கிறார்

#

இயேசுவுக்கு சீமோன் உதவி செய்கிறார்

#

இயேசுவின் முகத்தை வெறோணிக்கம்மாள் துடைக்கிறாள்

#

இயேசு இரண்டாம் முறை கீழே விழுகிறார்

#

இயேசு எருசலேம் மகளிருக்கு ஆறுதல் சொல்கிறார்

#

இயேசு மூன்றாம் முறை கீழே விழுகிறார்

#

இயேசுவின் ஆடைகள் உரியப்படுகின்றன

#

இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள்

#

இயேசு சிலுவையில் உயிர் விடுகிறார்

#

இயேசுவை இறக்கி, தாயார் மடியில் வைக்கிறார்கள்

#

இயேசுவை கல்லறையில் அடக்கம் செய்கிறார்கள்