தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும்
User Details
Gust Book
Name : John joseph
Posted on : Sun, Feb 15th, 2015
Posted at : 19:48:28 PM
Place : Marthandam
Comment : god is grate

Reply : thankyou father
Name : John joseph
Posted on : Tue, Feb 10th, 2015
Posted at : 18:00:28 PM
Place : Marthandam
Comment : அன்பர்களே ! உங்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்துகிறோம்.

Reply : thanka
Name : John joseph
Posted on : Tue, Feb 3rd, 2015
Posted at : 10:45:31 AM
Place : Marthandam
Comment : God bless your website

Reply : Thanks
குறிப்பு
New User Registration Add Entry
இணயத்தில் இணயவும்: இலவசமாக இணய:- நமது இணயதளத்தில் இணைந்த நபராயின்
"New User Registration பொத்தாணை" அழுத்தி தங்களது பெயர், முகவரி, மின்னஞ்சல், தொலைபேசி எண் இவற்றை பூர்த்தி செய்து இணைப்பாளராகி தங்களது கருத்துக்கள், ஜெப விண்ணப்பம், சாட்சிகளை தெரியப்படுத்துங்கள். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக..... "Add Entry" பொத்தாணை அழுத்தி "UserName, Password" பதிவு செய்து தங்களது கருத்துக்கள், ஜெப விண்ணப்பம், சாட்சிகளை தெரியப்படுத்துங்கள்.