தெரிந்து கொள்வோமா?
 • உதவி:

  தீயவன் செய் உதவி

  பிரதிபலன் நோக்கி நிற்கும்

  நல்லவர் உதவி செய்தால்

  நினைவிலும் கொள்ளார் தானே !


  பணம்:

  கஷ்டப்படாமல் பணத்தை சேர்ப்பவர்

  கஷ்டப்பட்டு அதை செலவிடுவர்


  அன்பு

  தாம் அன்பு செய்வாரின் எச்சில்

  எந்த வாயிலிருந்து வந்தாலும்

  அது அமுதமாய் இனிக்கும்


  திருத்தம்

  கழுவ மறுக்கும் மலத்துவாரத்துக்கு மிஞ்சுவது

  நாற்றமும் புழுவும்

  திருந்த மறுக்கும் மனிதனுக்கு மிஞ்சுவது

  அவமானமும் அடியும்.