கத்தோலிக்க பெந்தக்கோஸ்து மிஷன் நாள்காட்டி
2017

JANUARY

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

17

காலை : மத். 1

மாலை : தொ. நூ. 1-3

1

உன் ஒளி விடியல் போல் எழும் - எசா 58:8

18

காலை : மத். 2

மாலை : தொ. நூ. 4-6

2

உலகெங்கும் பெயரும் புகழும் பெறச் செய்வேன் – செப் 3:19

19

காலை : மத். 3

மாலை : தொ. நூ. 7-9

3

நான் உன் காயங்களை ஆற்றி குணப்படுத்துவேன் - எரே 33:6

20

காலை : மத். 4

மாலை : தொ. நூ. 10-12

4

உன் வருங்காலம் வளமானதாயிருக்கும் – நீ.மொ 23:18

21

காலை : மத். 5:1-26

மாலை : தொ. நூ. 13-15

5

நான் அளிக்கும் வெற்றி விரைவில் வெளிப்படும் – எசா 56:2

22

காலை : மத். 5:27-48

மாலை : தொ. நூ. 16-18

6

நீ நீர்பாய்ந்த தோட்டம் போல் இருப்பாய் – எசா 58:11

23

காலை : மத். 6:1-18

மாலை : தொ. நூ. 19-21

7

என் மக்களை செழுமையால் நிரப்புவேன் - எரே 31:14

24

காலை : மத். 6:19-34

மாலை : தொ. நூ. 22-24

8

வாழ்வை உனக்கு முடியாக சூட்டுவேன் – வெளி 2:10

25

காலை : மத். 7:

மாலை : தொ. நூ. 25-27

9

வாதை உன் கூடாரத்தை நெருங்காது - தி.பா 91:10

26

காலை : மத். 8:1-17

மாலை : தொ. நூ. 28-30

10

இரு மடங்கு நன்மைகள் நான் உங்களுக்கு தருவேன் - செக் 9:12

27

காலை : மத். 8:18-34

மாலை : தொ. நூ. 31-33

11

உங்கள் துயரமும் பெருமூச்சும் ஒழிந்துபோம் – எசா 51:11

28

காலை : மத். 9:1-17

மாலை : தொ. நூ. 34-36

12

அழுகையோடு வருபவர்க்கு ஆறுதல் அளிப்பேன் – எரே 31:9.

29

காலை : மத். 9:18-38

மாலை : தொ. நூ. 37-39

13

நான் உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பேன் – எரே 31:13.

1

காலை : மத். 10:1-20

மாலை : தொ. நூ. 40-42

14

நீரோடை போல் செல்வம் விரைந்து வரசெய்வேன் – எசா 66:12

2

காலை : மத். 10:21-42

மாலை : தொ. நூ. 43-45

15

உன் கால் ஒருபோதும் இடறாது – நீ.மொ 3:23

3

காலை : மத். 11

மாலை : தொ. நூ. 46-48

16

நான் உங்களைப் பெருமைப்படுத்துவேன் – எரே 30:19

4

காலை : மத். 12:1-23

மாலை : தொ. நூ. 49-50

17

இறை ஆசி முழுமையாக உனக்கு கிடைக்கும் - சீரா 7:32

5

காலை : மத். 12:24-50

மாலை : வி.ப. 1-3

18

6

காலை : மத். 13:1-30

மாலை : வி.ப. 4-6

19

மகிழ்ச்சி ஒலியும் அக்களிப்பின் ஆரவாரமும் கேட்க செய்வேன் - எரே 33:11

7

காலை : மத். 13:31-58

மாலை : வி.ப. 7-9

20

திண்ணமாய் உனக்கு நான் இரக்கம் காட்டுவேன் - எரே 31:20

8

காலை : மத். 14:1-21

மாலை : வி.ப. 10-12

21

அனைவரின் பார்வையில் உன்னை நான் உயர்த்துவேன் - யோசு 3:7

9

காலை : மத். 14:22-36

மாலை : வி.ப. 13-15

22

என் புயம் உண்மையாகவே உன்னை வலிமைப்படுத்தும் - தி.பா 89:21

10

காலை : மத். 15:1-20

மாலை : வி.ப. 16-18

23

அமைதியுடன் நீங்கள் நடத்திச் செல்லப்படுவீர்கள் – எசா 55:12

11

காலை : மத். 15:21-39

மாலை : வி.ப. 19-21

24

நீ எங்கு சென்றாலும், உனக்கு நான் காவலாயிருப்பேன் - தொ.நூ 28:15

12

காலை : மத். 16

மாலை : வி.ப. 22-24

25

நீ நலம் பெறுவாய், மண்ணுலகில் நீடூழி வாழ்வாய் – எபே 6:3

13

காலை : மத். 17

மாலை : வி.ப. 25-27

26

உன்னை நான் பெரிய இனமாக்குவேன் – தொ.நூ 12:2

14

காலை : மத். 18:1-20

மாலை : வி.ப. 28-30

27

நான் உங்கள் மேல் கருணை காட்டுவேன் - மலா 3:17

15

காலை : மத். 18:21-35

மாலை : வி.ப. 31-33

28

உன் பெயரை நான் சிறப்புற செய்வேன் - தொ.நூ 12:2

16

காலை : மத். 19

மாலை : வி.ப. 34-36

29

உன் துன்பத்தில் நான் உன்னோடு இருப்பேன் - தி.பா 91:15

17

காலை : மத். 20:1-16

மாலை : வி.ப. 37-38

30

உன்னைக் காக்கும் அவர் உறங்கிவிட மாட்டார் - தி.பா 121:3

18

காலை : மத். 20:17-34

மாலை : வி.ப. 39-40

31

ஆண்டவரின் மாட்சி உனக்கு பின்சென்று காக்கும் – எசா 58:8

தனிநபர் பலகை